TELERAU

Y wefan, Cant a mil vintage a chi

Gweithredir y wefan www.cantamil.com gan Cant a mil vintage ac mae unrhyw gyfeiriadau at ‘ni’ ac ‘ein’ yn cyfeirio at Cant a mil vintage. Mae unrhyw gyfeiriadau at ‘chi’ neu ‘eich’ yn cyfeirio at y person sy’n gwneud archeb ar y wefan.

Ein henw yw Cant a mil vintage a chyfeiriad y prif leoliad busnes yw:

100 Whitchurch Road, Mynydd Bychan, Caerdydd CF14 3LY
Ein cyfeiriad ebost yw jo@cantamil.com a’n rhif ffôn yw 02920 212474

Mae Cant a mil vintage yn fusnes preifat.

Mae’r prisiau ar y wefan yn gywir ac yn cynnwys TAW ar y gyfradd gyfredol. Cedwir yr hawl i godi prisiau.

Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod pob disgrifiad a llun a holl fanylion cynhyrchion yn gywir. Cedwir yr hawl i newid manylion y cynnyrch yn ddirybudd

ARCHEBU

Wrth ichi wneud archeb gyda Cant a mil vintage, bernir eich bod wedi darllen, wedi deall ac wedi cytuno â’r telerau a’r amodau. Os ydych yn anfodlon ar unrhyw elfen o’r telerau, cysylltwch â ni cyn gwneud archeb drwy ffonio 02920 212474, e-bostio jo@cantamil.com neu drwy’r post yn y cyfeiriad uchod).

Wrth archebu nwyddau ar y wefan yma rydych chi’n cynnig prynu’r nwyddau a nodir yn eich archeb i Cant a mil vintage, yn unol â’r telerau a’r amodau a ddisgrifir yn eich archeb. Ar ôl i’ch archeb ddod i law, byddwn yn cydnabod yr archeb ond ni fydd hyn yn cadarnhau ein bod yn derbyn eich cais i brynu’r nwyddau. Dim ond ar ôl i’r archeb gael ei derbyn, ei phrosesu a’i hanfon atoch y bydd contract i werthu’r nwyddau yn dod i rym rhyngoch chi a Cant a mil vintage.

Gall y nwyddau sydd ar gael a’u prisiau newid yn ddirybudd.

TALIADAU A THRETHI

Derbyniwn daliadau ar-lein mewn amgylchedd diogel. Ar hyn o bryd, derbyniwn VISA, MASTERCARD, ac AMERICAN EXPRESS. Dangosir pob gwerthiant mewn punnoedd sterling (£).

Mae pob pris a ddyfynnir ar y wefan yn gywir adeg ei gyhoeddi ac mewn punnoedd sterling (£), a lle bo’n briodol yn cynnwys Treth Gwerthiant a TAW y DU. Y gyfradd TAW bresennol yw 20%.

EICH HAWL I GANSLO

Fel arfer, cewch ganslo eich archeb am unrhyw reswm cyn i’r nwyddau gael eu postio. Os byddwch yn canslo’r contract yn ystod y cyfnod yma, fe ad-dalwn unrhyw daliad a wnaethoch o fewn 14 diwrnod. Mae gennych hawl i ganslo eich archeb hyd at 14 diwrnod ar ôl derbyn eich nwyddau, a rhoddir ad-daliad llawn.

POLISI AD-DALU/DYCHWELYD NWYDDAU

Mae Cant a mil vintage yn gobeithio y byddwch chi’n fodlon ar eich nwyddau, ond gallwn gyfnewid eich eitem neu gynnig ad-daliad os nad ydynt yn eich plesio. Gofynnir i chi ddychwelyd eitemau cyn pen 14 diwrnod ar ôl eu derbyn. Dychwelwch eitemau i’r cyfeiriad canlynol: Cant a mil vintage, 100 Whitchurch Road, Mynydd Bychan, Caerdydd CF14 3LY.

AMODAU

Gofynnir i chi ddychwelyd eitemau cyn pen 14 diwrnod ar ôl eu derbyn, heb eu defnyddio a gyda’r tagiau a’r pecyn gwreiddiol yn gyflawn.

NWYDDAU WEDI’U DIFRODI

Os bydd eich nwyddau wedi’u difrodi a/neu’n ddiffygiol, cysylltwch â ni ar unwaith ar 02920 212474 neu ebostiwch jo@cantamil.com

POSTIO

Yn anffodus, ni allwn dalu am y tâl postio os byddwch chi’n dychwelyd eitemau. Argymhellwn eich bod yn defnyddio cludiant cofrestredig wedi’i yswirio ac yn cadw’r dderbynneb. Ni fyddwn yn atebol am nwyddau a gollir ac a ddifrodir wrth gael eu cludo. Ni fyddwn yn gyfrifol am daliadau llog a wneir gan gwmni eich cerdyn credyd cyn bod yr arian am nwyddau sydd wedi’u dychwelyd wedi’i ad-dalu i chi.

CWMNÏAU CLUDO

I’ch helpu i ddychwelyd nwyddau, rydym ni’n defnyddio’r cwmnïau cludo canlynol: Y Post Brenhinol a Parcel Force.

Os hoffech siarad â ni am nwyddau i’w dychwelyd, cysylltwch ar 02920 212474, neu ebostiwch jo@cantamil.com